3. Výzva OPZ

Výzva č. 3 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

 

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS

648/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

20.8.2018, 4:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

20.8.2018., 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20.8.2018, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.10.2018, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2022

Výzva - Poskytování sociálních služeb a poradenství

Příloha č. 1 Hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 2 Etický kodex

Příloha č. 3 Stanovy MAS Krajina srdce

Příloha č. 4 Jednací a volební řád MAS Krajina srdce

Příloha č. 5 Vyrovnávací platba

Příloha č. 6 Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 Pomůcka k vyplnění příloha č.  6

Příloha č. 8 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 9 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 10 Podporované cílové skupiny

Pozvánka na seminář

Prezentace 1. část

Prezentace 2. část

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
< Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.