Povinná publicita projektů

Příjemci dotace se při podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR zavazují k dodržení požadavků na povinnou publicitu projektů. Veškeré prostředky k tomu sloužící (informační tabule, billboardy, samolepky, plakáty) financují z vlastních zdrojů. Zároveň jsou povinni uchovat pro potřeby kontroly doklady o tom, že požadavky na povinnou publicitu projektů byly dodrženy (např. vyvěšení tabule, plakátu, fotodokumentace apod.).

Kompletní a závazné pokyny k povinné publicitě projektů naleznete zde.

Vzory jednotlivých publikačních prostředků v elektronické formě a samolepky jsou též k dispozici na technickém pracovišti MAS Krajina srdce.

 

Povinné prostředky

Informační tabule - Pokud celkové výdaje projektu převýší 50.000 € (cca 1.400.000 Kč) je žadatel povinen nejpozději k datu podání Žádosti o proplacení zveřejnit informační tabuli formátu min. A3 a z voděodolného materiálu. Informační tabule (závazný vzor níže) bude zveřejněna po celou dobu udržitelnosti projektu.

Billboard - Pokud celkové výdaje projektu převýší 500.000 € (cca 14.000.000 Kč) je žadatel povinen nejpozději k datu podání Žádosti o proplacení zveřejnit billboard formátu min. A0 a z voděodolného materiálu. Billboard bude umístěn po celou dobu udržitelnosti projektu.

Informační plakáty a publikace - V případě tisku publikací, brožur, plakátů, letáků apod. o opatřeních a akcích financovaných z PRV je stanoven min. formát A4 s tím, že povinná publicita (viz níže) musí čini min. 25 % plochy.

Webové stránky - Pokud žadatel realizoval v souvislosti s projektem webové stránky, je povinen na hlavní stránce uvést zmínku o EZFRV a PRV včetně log.

 

Nepovinné prostředky

Pokud projekt žadatele nespadá do kategorie povinných prostředků, může žadatel nepovinně také informovat veřejnost o spolufinancování projektu z EZFRV (Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova), a to dle závazných vzorů povinných prostředků.

Samolepky - Doplňující formou jsou např. samolepky k označení předmětů, které byly pořízeny v rámci projektů (např. stroje, technologie, vybavení apod.). Rozměry samolepky jsou závislé na velikosti označovaného předmětu, závazný vzor níže.

 

Pokyny k vyobrazení vlajky Společenství

Geometrické rozložení vlajky viz kompletní a závazné Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření.

Barevné provedení - žluté hvězdy na modrém podkladu, vlajka nejlépe na bílém pozadí

Jednobarevné provedení - černé hvězdy na bílém podkladu

Modré provedení - bílé hvězdy na modrém podkladu

Barevné provedení na barevném pozadí - okolo vlajky vytvořit bílé orámování

 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.