Povinná publicita projektů

Příjemci dotace se při podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR zavazují k dodržení požadavků na povinnou publicitu projektů. Veškeré prostředky k tomu sloužící (informační tabule, billboardy, samolepky, plakáty) financují z vlastních zdrojů. Zároveň jsou povinni uchovat pro potřeby kontroly doklady o tom, že požadavky na povinnou publicitu projektů byly dodrženy (např. vyvěšení tabule, plakátu, fotodokumentace apod.).

Kompletní a závazné pokyny k povinné publicitě projektů naleznete zde.

Vzory jednotlivých publikačních prostředků v elektronické formě a samolepky jsou též k dispozici na technickém pracovišti MAS Krajina srdce.

 

Povinné prostředky

Informační tabule - Pokud celkové výdaje projektu převýší 50.000 € (cca 1.400.000 Kč) je žadatel povinen nejpozději k datu podání Žádosti o proplacení zveřejnit informační tabuli formátu min. A3 a z voděodolného materiálu. Informační tabule (závazný vzor níže) bude zveřejněna po celou dobu udržitelnosti projektu.

Billboard - Pokud celkové výdaje projektu převýší 500.000 € (cca 14.000.000 Kč) je žadatel povinen nejpozději k datu podání Žádosti o proplacení zveřejnit billboard formátu min. A0 a z voděodolného materiálu. Billboard bude umístěn po celou dobu udržitelnosti projektu.

Informační plakáty a publikace - V případě tisku publikací, brožur, plakátů, letáků apod. o opatřeních a akcích financovaných z PRV je stanoven min. formát A4 s tím, že povinná publicita (viz níže) musí čini min. 25 % plochy.

Webové stránky - Pokud žadatel realizoval v souvislosti s projektem webové stránky, je povinen na hlavní stránce uvést zmínku o EZFRV a PRV včetně log.

 

Nepovinné prostředky

Pokud projekt žadatele nespadá do kategorie povinných prostředků, může žadatel nepovinně také informovat veřejnost o spolufinancování projektu z EZFRV (Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova), a to dle závazných vzorů povinných prostředků.

Samolepky - Doplňující formou jsou např. samolepky k označení předmětů, které byly pořízeny v rámci projektů (např. stroje, technologie, vybavení apod.). Rozměry samolepky jsou závislé na velikosti označovaného předmětu, závazný vzor níže.

 

Pokyny k vyobrazení vlajky Společenství

Geometrické rozložení vlajky viz kompletní a závazné Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření.

Barevné provedení - žluté hvězdy na modrém podkladu, vlajka nejlépe na bílém pozadí

Jednobarevné provedení - černé hvězdy na bílém podkladu

Modré provedení - bílé hvězdy na modrém podkladu

Barevné provedení na barevném pozadí - okolo vlajky vytvořit bílé orámování