Aktuality
ikona článku

Dotace přímo od SZIF

dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádosti z Ministerstva zemědělství - program rozvoje venkova 2014-2020.
2.kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - neproduktivní investice v lesích.

 

- Termín překládání žádostí je od 3.5 do 16.5.2016
- Výdaje na projekt jsou stanoveny na od 100 000Kč do 2 000 000Kč
- Výše dotace až 100% způsobilých výdajů
- Pozemky musí být ve vlastnictví žadatele, spoluvlastnictví s min.50% podílem, nájem/pacht/vypůjčka/věcné břemeno (na dobu 5let)

Dotaci lze poskytnout na:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků)
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinkové stanoviště, přístřešky, závory, tabule)
 • opatření k údržbě lesního prostředí (odkládání odpadků)
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Povinné přílohy žádosti:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • katastrální mapa
 • pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu - pravomocné a platné stavební povolení
 • stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
 • půdorys stavby v odpovídajicím měřítku pokud není přílohou projektová dokumentace 

 

Kritéria přijatelnosti projektu:

 • projekt lze realizovat na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území ČR mimo území chráněných oblastí, oblastí natura 2000
 • PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou
   

 

Žádosti budou přijmány přes prortál farmář.