Aktuality
ikona článku

Nová možnost podpory v PRV2014+: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

a) Veřejná prostranství v obcích

 • Oblast podpory: Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných níže, a to včetně herních prvků. Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podporořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.)
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),
  • 2) obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

b) Mateřské a základní školy

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
  • 2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení79
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

c) Hasičské zbrojnice

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
  • 2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

d) Obchody pro obce

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky).
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) výstavba/rekonstrukce/obnova budov či stánků pro obchod včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety)
  • 2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod
  • 3) pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) včetně technologií a dalšího vybavení
  • 4) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 5) nákup nemovitosti

e) Vybrané kulturní památky

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) obnova a zhodnocení kulturních objektů a prvků
  • 2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 3) nákup nemovitosti

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven87
  • 2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven83
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

g) Stezky

 • Oblasti podpory: V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) Výstavba/rekonstrukce/obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek včetně značení, směrových a informačních tabulí či interaktivních prvků
  • 2) stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje související s danou stezkou
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

h) Muzea a expozice pro obce

 • Oblasti podpory: Podpora je zaměřena na výstavbu a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety)
  • 2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

Ve většině oblastí podpory je povinnou přílohou Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)

POZOR: Pečlivě prostudujte celá pravidla - PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) - Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro rok 2019

MAS Krajina srdce připravuje kroky k vyhlášení výzvy na podporu výše popsaných opatření na jaře 2020, Předpokládaná alokace pro podporu projektů v roce 2020 je cca10 mil. Kč.