Aktuality
ikona článku

Podporované aktivity MAS Krajina srdce v letech 2016 - 2023 + otázky a odpovědi na některé otázky

MAS Krajina srdce bude v letech 2016-2023 podporovat tyto aktivity:


Program rozvoje venkova:
1) I. Název opatření: 2.5.5. Profesionalizace producentů ovoce a další zahradnické produkce + vybrané zemědělské produkce
Příklady projektů: stodoly/sklady na skladování ovoce, zeleniny a sena, založení ovocných školek a sadů, včetně skleníků a závlahového systému, oplocení, pastevní areály (v závazku následného zpracování zemědělských produktů)
II. Pastvinářství – pastva, seníky
Kdo může žádat: Zemědělský podnikatel
Otázky a odpovědi: a) N81.3 - Činnost v rostlinné výrobě - myšleno pro zahradní architekty. Může získat dotaci na nákup PC. tiskárny, softwaru? - Mohl by neregistrovaný zemědělec - zahradník, školkař (chtěl by roubovat stromky, staré odrůdy). Může žádat dotaci na např. zavlažovací systém, křovinořez, popřípadě na atestace - zkoušky, licenční poplatky, rozšíření činnosti? Činnost plánování a návrhy na úpravu krajiny, činnosti architektů jsou dle klasifikace CZ NACE - M71.11. Počítač i tiskárny je způsobilý výdaj v rámci článku 19. V rámci N81.3 bude možné podpořit rozšíření činnosti neregistrovaného zemědělce, jedná–li se o mikropodnik či malý podnik. Způsobilý bude křovinořez. Investice do závlah je obecně nezpůsobilý výdaj v rámci PRV (kromě závlah skleníků). Výdaje na zkoušky či licenční poplatky zřejmě nebudou
b) Čl. 17, odstavec 1 písm. a) Investice do zemědělských podniků Jsou způsobilým nákladem i závlahy, nádrže na dešťovou vodu?
Závlahy ve sklenících jsou způsobilým výdajem, ostatní zavlažovací systémy nejsou způsobilé. Nádrže na dešťovou vodu jsou způsobilé. c) Existuje nějaký seznam podporovaných odrůd stromů, na které lze žádat o dotace? Seznam podporovaných odrůd stromů není stanoven. d) Patří do NACE 81.30 i sadařská a školkařská činnost? Ne, školkařská činnost patří do 01.30 nebo 02.10 a sadařská činnost do 01.24. nebo 01.25. Patří tedy do fiche k čl. 17 nebo 26.
2) Název opatření: 2.2.2. Podpora rozvoje stávajících a vzniku nových krátkých potravinových řetězců
Příklady projektů: mlékárny, sýrárny, jatka, výroba krmiv, mlýny,..
Kdo může žádat: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování
Otázky a odpovědi:
a) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - Lze mezi „subjekty aktivní ve zpracování zemědělských produktů“ zařadit i organizace Českého svazu zahrádkářů, popř. Českého svazu chovatelů, zpracovávající zemědělskou produkci (např. moštování,
výroba krmného šrotu, apod.)? Pokud ne, navrhujeme jejich zařazení mezi příjemce dotace. Nevidíme důvod k jejich diskriminaci.
Způsobilé jsou všechny subjekty aktivní ve zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
3) Název opatření: 2.6.4. Zlepšení technického stavu lesní infrastruktury
Příklady projektů: lesní cesty
Kdo může žádat: obce, vlastníci lesů
Bodování: návaznost cest mezi obcemi – dohoda mezi dvěma obcemi, které žádají o dotace; návaznost cest na turistický cíl, turistickou trasu apod.
Otázky a odpovědi: a) Polní cesty jsou omezeny pozemkovými úpravami. Lesní cesty jsou nějak omezené těmito úpravami? Musí mít návaznosti na jiné cesty, silnice apod.? Nebo můžou vést bez návaznosti? Lesní cesty lze realizovat přes Fiche Lesnická infrastruktura a Pozemkové úpravy. V rámci Fiche Pozemkové úpravy se musí jednat o realizaci plánu společných zařízení, a to v rámci schválené pozemkové úpravy. V rámci Fiche Lesnická infrastruktura se musí jednat o zpřístupnění lesa, na kterém žadatel hospodaří, dále se zvažuje podpora pouze kategorie 1L a 2L, a také zřejmě bude platit, že výstavbou či rekonstrukcí cesty nesmí dojít k překročení hustoty lesní sítě. V rámci této Fiche nebudou cesty omezeny pozemkovými úpravami, ani nemusí být v návaznosti na jiné cesty, pokud jejich výstavbou či rekonstrukcí dojde k zpřístupnění lesa pro žadatele.
4) Název opatření: 2.2.5. Profesionalizace místních výrobců a poskytovatelů služeb
Příklady projektů: rekonstrukce provozoven (dílny, kanceláře, sklady) nebo nákup vybavení a strojů, např. pro truhláře, kováře, klempíře, kadeřnice, stavební a krajinné architekty, atd. včetně pořízení počítačů vč. software
Kdo může žádat: podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky, zemědělci
Otázky a odpovědi: a) N82.1 - Účetní ŽL pro firmy a veřejnost by chtěla mít kancelář u sebe doma (podle ŽÚ je to možné). Může žádat o PC, programy, tiskárny...? - projektant, architekt po škole, kancelář doma, chtěl by dotace na velké tiskárny na tisk projektů, PC, programy. Je to možné? Dle stavebního zákona musí být stavba užívaná ke stanovenému účelu, tedy byt by měl být alespoň částečně k tomuto účelu zkolaudován. Jinak počítač, tiskárna a odpovídající software jsou způsobilým výdajem. Není to problém, pokud bude vše v souladu se stavebním zákonem a živnostenským zákonem.
b) Půjdou dotace na E-Shop, kde by se prodávalo nářadí pro truhláře apod.? Konkrétní způsobilé výdaje zatím nejsou specifikovány. Způsobilé pro podporu jsou pouze investiční výdaje definované čl. 45 Nařízení 1305. Nehmotné investice lze podpořit jen následující: získání nebo vývoj počítačového programového vybavení a získání patentových práv, licencí, autorských práv, ochranných známek.
c) Mobilní služby týkající se čištění interiérů, čalouněného nábytku a aut, s tím souvisí nákup strojů nebo aut. Je to možné?
Nákup strojů a zařízení je v rámci článku 19 přijatelný pro všechny způsobilé činnosti dle CZ-NACE (81.2 Úklidové činnosti jsou způsobilé). Nákup dopravních prostředků určených pro osobní přepravu není způsobilý. Ostatní dopravní prostředky jsou způsobilé. d) Budou se od nového roku zavádět registrační poklady? Bylo by možné, aby si je podnikatel pořídil z dotace? Nevím, jestli se budou zavádět. Ano, je to způsobilý výdaj, záleží samozřejmě v jaké fichi by byl realizován. e) Podnikatelský subjekt - chtěl by rekonstrukci skladu, je to možné, když pozemky pod skladem vlastní z 50%, ale sklad celý? Mohl by dále sklad třeba pronajímat? Byl by to sklad na zemědělské stroje a techniku. Ano, může žádat. Další pronájem není možné. Žadatel musí předmět dotace provozovat sám. f) Šla by z dotací pořídit pojízdná prodejna? Ano ve fichi k čl. 35, odst. 2, písm. d), fichi k čl. 17, odst. 1., písm. b) a ve fichi k čl. 19, odst. 1., písm. b). g) Jaké dopravní prostředky jsou způsobilé? Které se smí z dotace nakoupit? Nejsou způsobilé dopravní prostředky pro osobní přepravu, ostatní dopravní prostředky jsou způsobilé – záleží samozřejmě na dané fichi, každý projekt musí naplňovat její účel.
5) Název opatření: 2.4.2. Úzké propojování zážitkové turistiky se zhodnocením místních zdrojů – podpora agroturistiky
Příklady projektů: Ubytování (v duchu agroturistiky), pohostinství a stravování (pouze v návaznosti na ubytování)
Kdo může žádat: podnikatelské subjekty (FO a PO), zemědělci, mikropodniky
Otázky a odpovědi: a) Může hostinský žádat o dotaci na opravu či rekonstrukci svého zařízení nebo sociálního zařízení. Dále na koupi vybavení prostor. Pohostinství lze realizovat pouze ve vazbě na ubytovací kapacity. Tedy rekonstrukce restaurace, hospody apod. včetně sociálního zařízení lze podpořit pouze za podmínky, že je spolu s restaurací poskytováno i ubytování.
b) Může obec žádat o dotaci na opravu či rekonstrukci svého zařízení nebo sociálního zařízení. Dále na koupi vybavení prostor. (v minulém období se pohostinství nepodporovalo, ale teď v CZ nace je to vyjmenováno.) Pohostinství lze realizovat pouze ve vazbě na ubytovací kapacity, navíc obec nemůže být žadatelem v rámci čl. 19.
c) Ubytování v rámci CLLD 6.4.2 Podpora agroturistiky - může být žadatelem i jiný podnikatel než zemědělský subjekt? V rámci Fiche - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností bude možné podpořit i rekonstrukci či stavbu ubytovacího zařízení. Přes MAS bude možné v rámci této Fiche podpořit i nezemědělské podnikatele.
d) Co všechno patří do agroturistiky? Co si pod tím můžeme představit? V rámci LEADERu se jedná pouze o ubytování, bez ohledu na jeho formu. O agroturistice se hovoří jen v rámci operace 6.4.2 Podpora agroturistiky. Součástí Pravidel, která se připravují, bude definice agroturistiky. Zde uvádím návrh definice pro Vaši představu: „Agroturistika je specifickou formou venkovského cestovního ruchu, která vedle bezprostředního využívání přírody a krajiny venkova je charakteristická přímým vztahem k zemědělským pracím nebo usedlostem se zemědělskou funkcí. Je provozována podnikateli v zemědělské prvovýrobě a slouží jim jako hlavní nebo další zdroj k udržení nebo rozšíření hlavního podnikatelského programu, tj. výroby zemědělských produktů (rostlinných nebo živočišných). V agroturistice lze očekávat tyto služby: standardní ubytování včetně stravování, zejména konzumace potravin vypěstovaných a zpracovaných přímo na farmě. Za doplňkové aktivity lze považovat nabídku účasti na chodu farmy (senoseče, pastva, krmení hospodářských zvířat atd.), dále venkovní vyžití (turistika, cykloturistika, rybaření, lov, hippoturistika, lyžařské aktivity), nabídka vzdělávacích aktivit (kurzy vaření, pěstování nebo ochutnávka vín), nabídka zábavy (dožínky, vinobraní, kulturní či kulinářské festivaly), nabídka přímého prodeje (prodej faremních výrobků, prodej produktů, které si návštěvníci sami vyrobí nebo nasbírají). Za agroturistiku nebo jako součást agroturistiky nelze považovat např. dětské tábory, zaměstnanecká ubytovací zařízení, místnosti a zařízení občanské vybavenosti např. kulturní sál, místnost pro zpracování a prodej zem. produktů, které primárně slouží jiným účelům než je zaměřena operace.“ e) Př. Pán je vlastníkem 20% statku. Chtěl by udělat ubytování cca 20 osob + restauraci. Okolo jsou ohrady se zvířaty. Pozemkové úpravy budou hotovy cca po 2017. Šlo by tohle podpořit? V rámci Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností lze podpořit i Ubytování, stravování a pohostinství, a to za podmínky, že stravování či pohostinství musí být ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. Předmět projektu musí být ve vlastnictví/spoluvlastnictví žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel. Předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace
6) Název opatření: 3.3.3. Pořizování a modernizace stávajících a vznik nových venkovských sportovišť v lesích
Příklady projektů: lesoparky, odpočinkové zóny, naučné stezky
Kdo může žádat: soukromí i veřejní držitelé lesů
Otázky a odpovědi: a) V rámci Neproduktivních investic v lesích lze realizovat aktivity k posílení rekreační funkce lesa včetně výstavby herních a naučných prvků. Projekt však musí být realizován na PUPFL (kde žadatel hospodaří dle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. - Takhle tento výklad chápeme. Šlo by tento konkrétní případ realizovat? V lese je rybník, turisticky navštěvovaná lokalita, kaskáda rybníků Blatnice - Rybník Kozák v lesích, s chatami a přístupem k přírodnímu koupání. Bývalo zde molo a plovárničky, zchátralo to a dnes už to tam není. Bylo by možné udělat molo u rybníka, v lese převlékárny (ve stylu přírodních paravanů), suché záchody, případně prvky pro děti, interaktivní naučná tabule o zvířátkách a lesních plodech? Ano, je to možné.
b) Neproduktivní investice v lesích - mohla by žádat církev např. na Křížovou cestu? A jaká by byla míra podpory? Ano, pokud na daném PUPFL hospodaří podle platného LHP nebo podle převzaté platné LHO. Míra podpory je 100 %. c) Musí mít soukromý vlastník lesů ŽL, kdyby chtěl ve svém lese udělat veřejný lesopark? Viz odpověď b).
7) Název opatření: 2.3.6. Zajištění distribuce místní produkce
Příklady projektů: obchod, tržnice
Kdo může žádat: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, svazky obcí nebo obce, ale musí mít smlouvu o dodávkách zboží s místními výrobci do 50ti km (např. zemědělcem na dodávku mléka do automatů, brambor, cibule,.. ovocnářem na dodávku ovoce, pekařem, chovatelem ryb apod.)
Otázky a odpovědi: a) Obchod/prodejna - obec si pořídí obchod a bude mít smlouvu s místními dodavateli,l např. pekařem, zemědělcem, rybářem.. Jak musí prokázat, že s nimi má dohodu? Kolik smluv musí mít s nimi? Je způsobilý výdaj automat na mléko? Může být obec žadatelem a pronajímat obchod živnostníkovi? Předpokládám, že se Vám jedná o krátký dodavatelský řetězec podle čl. 35, odst. 2, písm. d) – obec může provozovat obchod s místními podnikateli. Pro spolupráci stačí 2 subjekty, stačí 1 smlouva o spolupráci – ta je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. Automat na mléko je způsobilý. Žadatel musí předmět projektu sám provozovat.
b) Obec je považována jako žadatel za velký podnik?
Obec dosud byla považována za velký podnik a stejně to tak bude v novém programovém období. c) Článek 35 - Co je to uskupení 2 subjektů? Jak obec prokáže seskupení s místním zemědělcem? Jakou to musí mít formu? Např. Dohoda, Partnerství? Uskupení má formu sdruženi do Společnosti podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci musí mít společně uzavřenou smlouvu o spolupráci.
8) Vzdělávání -> 4.1.8. Kurzy bezprostředně spojené s problematikou a tématy života na venkově
4.4.4. Zakládání komunitních škol
4.4.1. Tvorba a výroba lokálních učebnic a škol. pomůcek
- Pouze pro MAS - projekty spolupráce
Otázky a odpovědi: a) Rezervační systém - Destinační společnost zakládá cestovní agenturu (pod Toulavou). Bude mít větší působnost, než má MAS Krajina srdce. Může žádat o podporu na rezervační systém i na působnost i mimo území MAS Krajina srdce? Projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS. b) Hovořili jsme mezi MAS, které patří do Toulavy, že bychom udělali projekt spolupráce - síť infocenter v každé MAS jeden s prodejnou nebo výstavkou regionálních produktů a suvenýrů
(značka Toulava, regionální produkt)- chtěli bychom pořídit rezervační systém. Jde to jako projekt spolupráce? A jaká by byla míra podpory? Ano, je to možné – viz Metodika pro tvorbu fichí, čl. 44. Míra podpory je 80 % - viz programový dokument k čl. 44. c) Předmětem projektu by bylo také uskutečnění seminářů pro poskytovatele služeb cestovního ruchu (témata: zvyšování kvality služeb, zapojení do rezervačního systému) - je to způsobilý výdaj? Ano – viz Metodika pro tvorbu fichí, čl. 44. d) Budou si MAS moci zvolit režim podpory nebo budou v řežimu DE MINIMIS? Režim bude daný – DE MINIMIS.
Integrovaný regionální operační program:
1. 3.1.4. Rozvoj hromadné dopravy s využitím dopravních prostředků na alternativní pohyb
- Bude možnost dotování pořízení mikrobusů na alternativní pohon, dále zařízení sítě na dobíjení elektrokol a elektromobilů
2. 4.5.1. Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním kontaktu
- dotovány budou rekonstrukce a vybavení skladů a zázemí pro sociální služby, pořízení aut – elektromobilů
3. 2.1.1. Zhotovení, obnova a rekonstrukce hospodářského záměru při ZŠ
- Dotovány budou rekonstrukce a přístavby učeben, jejich vybavení na podpor
u dílenské výuky – práce s kovy, sklem, přírodními materiály, ale také zahradní domky a vybavení pro pěstitelství, kuchyňky pro vaření, případně také další vybavení pro rozšíření výuky např. v oblasti poskytování služeb jako kadeřnictví, kosmetika, masáže a wellness apod.
4. 3.7.1. Stavební úspory nezbytné pro zajištění vzdělávacích potřeb
- dotovány budou stavební rekonstrukce kluboven – učeben a pořízení nábytku a vybavení pro výuku
Operační program Zaměstnanost:
1. 3.7.3. Rodičovské centrum
- Dotovány budou mzdy na zaměstnance
2. 4.5.2. Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním kontaktu
- dotovány budou mzdy zaměstnanců – poskytovatelům sociálních služeb