Základní údaje MAS

Základní údaje MAS

Vize organizace

Naše organizace komunikuje a spolupracuje se všemi subjekty působícími na území MAS, vítá nové nápady, je otevřená novým členům, aktivně se zapojuje do regionálních i nadregionálních aktivit, které mají rozvojový potenciál pro území MAS a snaží se budovat partnerství nejen v rámci České republiky, ale napříč Evropskou unií.

Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce je občanské sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj venkovského území, které zahrnuje 46 obcí z Jihočeského i Středočeského kraje (viz. mapa území). MAS Krajina srdce působí na území o rozloze 623,75 km2 a na daném území žije k 1.1.2012 dle ČSÚ 20 843 obyvatel a průměrná hustota osídlení je 33,42 obyvatel/ km2 (celorepublikový průměr činí 130 obyv/km2).

MAS Krajina srdce zahájila svou činnost v záři 2003 v reakci na připravovaný dotační program Evropské Unie s názvem LEADER+. V závěru prvního čtvrtletí roku 2004 byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení podle zákona č. 83/ 1990 Sb. O sdružování občanů.

MAS Krajina srdce uspěla v národních programech LEADER ČR 2004 a 2005, kdy celkem realizovala osm investičních projektů. Jednalo se o Vytvoření trhu s biomasou, Vybudování referenčního pracoviště s výrobou palivového lihu a bioplynovou stanicí, Sestavení a repase drtící a třídící linky, Elektronická venkovská tržnice, Zapojení zahraničního partnera do realizace projektu e-Venkovská tržnice, Zvýšení příjmů farmy Ing. Hladíka z údržby pozemků na Dolnohořicku, Zlepšení podmínek pro zajištění sběru a třídění odpadních plastových obalů, Výroba lnů v ZD Dolní Hořice.

V roce 2007 byl zpracován Strategický plán LEADER pro nové programové období 2007 – 2013 pod názvem: SPOLEČNĚ krajinu „Uklidit“, „Zpřístupnit“ a „Rozpohybovat“. Strategický plán LEADER (SPL) MAS Krajina srdce byl hodnotitelskou komisí pro hodnocení strategických plánů LEADER vyhodnocen jako nejlepší ze 102 podaných SPL z celé ČR. Otevřely se tak dveře k čerpání finančních prostředků z fondů EU, které bude MAS na místní úrovni rozdělovat mezi místní zemědělce, podnikatele, neziskové organizace včetně církví, obce a jejich svazky, které na našem území působí.

Místní akční skupina funguje na principech metody LEADER. LEADER je z francouzského Liaison entre les actions economic rural (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova neboli Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). To samo vyjadřuje jeho původní obsah a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo u nás. Proč tomu tak je?

LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří). Program je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích.

Metoda LEADER se opírá o přístup "zdola nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také jednotlivě realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace.

Finančním nástrojem na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a sociální soudržnosti, nýbrž spadá do společné zemědělské politiky EU je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development). Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy. Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. Z tohoto programu jsou hrazeny také projekty předkládané žadateli MAS. MAS Krajina srdce realizuje prostřednictvím projektů svých žadatelů Strategický plán LEADER SPOLEČNĚ krajinu „Uklidit“, „Zpřístupnit“ a „Rozpohybovat“. Projekty předkládané žadateli MAS jsou realizovány v rámci osy IV LEADER. Účelem  této osy je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Informace o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova jsou na stránkách http://ec.europa.eu/agriculture/rurdey/index_cs.htm.