Projekty MAS
ikona článku

Venkovská tržnice II

Realizací projektu vzniklo šest partnerských informačních center pro šest venkovských území. Identická informační centra byla vybavena kompatibilními informačními IT systémy, jejichž součástí jsou pro tento účel vytvořené databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů.

Zaměření projektu: 

Realizací projektu vzniklo šest partnerských informačních center pro šest venkovských území. Identická informační centra byla vybavena kompatibilními informačními IT sytémy, jejichž součástí jsou pro tento účel vytvořené databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů. Výstupy z internetové aplikace jsou v terénu zajištěny také v tištěné podobě na informačních tabulích, prostřednictvím kterých je zajištěno informování i těch obyvatel, kteří neumí nebo nemají možnost internet užívat. Kompletní informační systém je doplněn o katalogy, které byly distribuovány do většiny domácností. Systém umožňuje předávání a výměnu informací tématicky směrovaných na rozvoj akcí a na vznik nových i  podporu stávajících aktivit týkajících se lepšího využití či rozvoje lidských, sociálních a hospodářských zdrojů konkrétních venkovských území tj.území místních akčních skupin zapojených do projektu.

Navštivte informační systém Venkovské tržnice na adrese www.venkovskatrznice.eu.

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu činí 3.813.112,- Kč, přičemž se jedná o celkové způsobilé výdaje. Projekt nemá žádné nezpůsobilé výdaje. Všechny MAS zapojené do projektu se budou společně podílet na spolufinancování projektu finanční částkou ve výši 1,89% z celkového rozpočtu projektu tj. ve výši 72.249,- Kč, protože u kódů 074 a 077 lze uplatnit nárok na dotaci pouze ve výši 90% způsobilých výdajů, zatímco u všech ostatních ve výši 100% způsobilých výdajů. Celková výše požadované dotace je stanovena ze způsobilých výdajů ve výši (100% – 1,89%) = 98,11 % a dosahuje částky 3.740.863,- Kč. Celkové způsobilé výdaje MAS Krajina srdce činní  913.472,- Kč.

Partneři projektu:

Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s.

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.

Lípa pro venkov o.s.

MAS Podlipansko, o.p.s.

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.

Termín realizace:

2008-2011

Další podrobnosti:

Informační systém Venkovské tržnice II. bude obsahovat následující aplikace:

- katalog podnikatelských subjektů

- katalog neziskových organizací

- inzerce pro nabídku a poptávku

- aktuality pro prezentaci akcí a aktivit

- anketní aplikaci

- základní statistiku