Projekty MAS
ikona článku

Živá kronika

Projekt byl zaměřen na zmapování pamětníků v regionu MAS Krajina srdce a Podlipansko a zachycení jejich životních příběhů a vyprávění na DVD.

Název projektu: Živá kronika

Zdroj financování: Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Registrační číslo projektu: 12/017/4210a/120/000070

Partnerské MAS: MAS Podlipansko (KMAS), MAS Krajina srdce

Popis projektu: Výstupem projektu bylo zmapování pamětníků v regionu MAS Krajina srdce a Podlipansko a zachycení jejich životních příběhů a vyprávění na DVD. V každé MAS bylo vydáno 1200ks DVD nosičů. Další výstup bylo shromáždění fotografií, písemností, dokumentů, starých pohlednic apod. během besed s pamětníky, které byly uspořádány v různých obcích v obou MAS. Z těchto dokumentů byly následně vydány kroniky – fotoknihy, pohlednice a uspořádány výstavy, které mají putovní charakter a budou pořádány i v době udržitelnosti projektu.

Zaměření projektu: 

Vyhledání pamětníků v obcích regionů Podlipansko a Krajina srdce, zachycení jejich vyprávění a životních příběhů, než nám navždy odejdou. 

Partnerské MAS zorganizují setkání s občany a pamětníky, za účelem shromáždění materiálů (fotografie, kroniky, staré pohlednice, obrázky, dopisy aj.) a jejich identifikace. Zdokumentují současnost pro porovnání s minulostí (budovy, objekty, krajinu, zvyky, události) a prostřednictvím účinného nástroje filmu a webové prezentace zachytí vyprávění z dob minulých, včetně dob komunismu či válečných časů. Zhotoví "Živou kroniku" v elektronické i tištěné podobě, formou datových nosičů, pohlednic, tištěné kroniky a velkoformátových fotografiích formou ohlédnutí v čase. 

Financování projektu:

Celkové výdaje části projektu v Kč MAS Krajina srdce - 1.304.621,- Kč ; Dotace - 1.174.158,- Kč (EU 80%, národní zdroje 20%)

Celkové výdaje projektu - 2.819.222,- Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace  - 2.819.220,- Kč (EU 80%, národní zdroje 20%)

Přidaná hodnota projektu: Realizace tohoto projektu měla neuvěřitelný dopad hlavně na cílovou skupinu našich nejstarších obyvatel. Už jen to, že se mohli ze svých příběhů, často velmi tragických a smutných, vypovídat, předat je dál a nevrhnout je tak do stínu zapomnění, mělo efekt jakéhosi zadostiučinění a evidentní úlevu. V dnešní uspěchané a hektické době si i my – děti, vnoučata a pravnoučata, díky sdělení, které nám tento projekt přinesl, lépe uvědomujeme, jak je důležité naslouchat našim nejstarším, věnovat jim pozornost a hlavně, učit se od nich.

Kromě toho tzv. duchovního přínosu, realizace tohoto projektu měla obrovský propagační efekt pro místní akční skupinu. Právě ti nejstarší, kteří žijí s pocitem, že už nikoho nezajímají, se díky zájmu projeveného Živou kronikou stali propagátory MAS a jejích aktivit, neboť jsou vděční, že jsme jim dopřáli sluchu a zaznamenali jejich vyprávění pro jejich i naše další generace…

Konkrétní výstupy projektu za MAS Krajina srdce:

1200ks DVD

24 besed pro pamětníky v různých obcích regiionu

1 závěrečná beseda s křtem filmu s doprovodným kulturním programem

2 exkurze

48 velkoformátových fotografií 

putovní výstava fotografií

6000ks pohlednic

tištěné kroniky

Termín realizace:

2013-2015

Živá kronika Živá kronika Živá kronika