Integrovaný regionální operační program (IROP)

1. výzva MAS Krajina srdce-IROP-KULTURA-KNIHOVNY I.

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „nastupte si, jedem správným směrem…“ pro území MAS Krajina srdce na období 2021 – 2027 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „1. výzva MAS Krajina srdce-IROP-KULTURA-KNIHOVNY I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 114 „KULTURA - KNIHOVNY – SC 5.1 (CLLD)“

Text výzvy MAS včetně pravidel a hodnotících kritérií naleznete níže pod tímto článkem.

Aktivita Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:

  • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby;
  • návštěvnické a technické zázemí;
  • zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
  • technické vybavení knihoven.

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 114 IROP (https://irop.mmr.cz/getmedia/e70b6671-9f18-4f42-bc24-04209b69652a/Specificka-pravidla-v-114-Kultura_Knihovny_SC-5-1-(CLLD).pdf.aspx?ext=.pdf).

Alokace výzvy MAS (CZV)

5 000 000,00 Kč

 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt

300 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt

5 000 000,00 Kč

 
 

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

15.9.2023 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

15.9.2023 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

30.10.2023 12:00

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.-vyzva-knihovny139929865.docx 64.5 Kb
formular-projektoveho-zameru-knihovny.docx 61 Kb
ip-irop-mas-krajina-srdce-2021-27-po-uprave.docx 163.7 Kb
kontrolni-list-pro-vecne-hodnoceni-knihovny.docx 44.1 Kb
kriteria-pro-vecne-hodnoceni-knihovny.docx 47.5 Kb
obecna-pravidla-2021-2027-verze-3.pdf 1473.8 Kb
specificka-pravidla-v-114-kultura-knihovny-sc-5-1-clld-.pdf 738 Kb