Integrovaný regionální operační program (IROP)

4. výzva MAS Krajina srdce-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „nastupte si, jedem správným směrem…“ pro území MAS Krajina srdce na období 2021 – 2027 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „4. výzva MAS Krajina srdce-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 49 „SOCIÁLNÍ SLUŽBY– SC 5.1 (CLLD)“

Text výzvy MAS včetně pravidel a hodnotících kritérií naleznete níže pod tímto článkem.

Aktivita Infrastruktura pro sociální služby:

  • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 IROP (https://irop.mmr.cz/getmedia/27c50e3b-611b-480e-a1aa-f510a7096c22/Specificka-pravidla-vyzvy-c-49-SOCIALNI-SLUZBY_CLLD.pdf.aspx?ext=.pdf).

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

1 000 000,00 Kč

 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt

500 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt

1 000 000,00 Kč

 
 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

15.9.2023 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

15.9.2023 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

30.10.2023 12:00

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
4.-vyzva-socialni-sluzby.docx 68 Kb
formular-projektoveho-zameru-ssl.docx 61.6 Kb
ip-irop-mas-krajina-srdce-2021-27-po-uprave.docx 163.7 Kb
kontrolni-list-pro-vecne-hodnoceni-ssl213976454.docx 43.7 Kb
kriteria-pro-vecne-hodnoceni-ssl.docx 47.3 Kb
obecna-pravidla-2021-2027-verze-3.pdf 1473.8 Kb
specificka-pravidla-vyzvy-c-49-socialni-sluzby-clld.pdf 789.5 Kb