Integrovaný regionální operační program (IROP)

6. výzva MAS Krajina srdce-IROP-DOPRAVA I.

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „nastupte si, jedem správným směrem…“ pro území MAS Krajina srdce na období 2021 – 2027 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „6. výzva MAS Krajina srdce-IROP-DOPRAVA I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 60 „DOPRAVA – SC 5.1 (CLLD)“

Text výzvy MAS včetně pravidel a hodnotících kritérií naleznete níže pod tímto článkem.

Aktivita Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

 

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop).

 

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

6 864 259,00 Kč

 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt

500 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt

5 000 000,00 Kč

 
 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

15.9.2023 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

15.9.2023 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

30.10.2023 12:00

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
6.-vyzva-doprava.docx 66.6 Kb
formular-projektoveho-zameru-doprava.docx 60.8 Kb
ip-irop-mas-krajina-srdce-2021-27-po-uprave.docx 163.7 Kb
kontrolni-list-pro-vecne-hodnoceni-doprava.docx 44.1 Kb
kriteria-pro-vecne-hodnoceni-doprava.docx 47.4 Kb
obecna-pravidla-2021-2027-verze-3.pdf 1473.8 Kb
specificka-pravidla-60-doprava-clld-v1.pdf 914 Kb