Integrovaný regionální operační program

1. Výzva IROP/2018 - Modernizace vybavení a rekonstrukce škol

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Krajina srdce na období 2014 – 2020“ oznamuje změnu 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„1. výzva MAS Krajina srdce-IROP-MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1“

Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 1. Modernizace vybavení a rekonstrukce škol
Opatření integrované strategie  2.1.1 Zakládání, obnova a rekonstrukce hospodářského zázemí ZŠ
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
     
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 20. 12. 2018, 14:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 20. 12. 2018, 14:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 20. 12. 2018, 14:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 31. 3. 2019, 14:00
Datum zahájení realizace projektu 01.01.2014
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
Datum ukončení realizace projektu 31.12.2022
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.
     
Podpora
Alokace výzvy MAS (CZV) 8 000 000,000 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu minimální výše CZV na projekt 400 000 Kč  
maximální výše CZV na projekt   4 000 000 Kč  
Podmínky veřejné podpory Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Forma podpory Dotace – ex-post financování

Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)

     
Zacílení podpory
Typy podporovaných projektů Podporovány budou projekty zaměřené například na vytvoření nových, případně modernizaci stávajících odborných učeben, budování zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí (technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích).
Území realizace  Území MAS Krajina srdce, z. s. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
Cílová skupina Společně pro všechny aktivity: osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se spec. vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb. Aktivity Infrastruktura základních škol: žáci (studenti)
     
Věcné zaměření
Podporované aktivity 1 Infrastruktura základních škol
2  
stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
 

Indikátory 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení
  5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Náležitosti žádosti o podporu
Povinné přílohy 1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady k právní subjektivitě
4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5 Studie proveditelnosti
6 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 
8 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s  ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
9 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
10 Položkový rozpočet stavby
11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli
13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
   
Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 68 IROP v kapitole 3.2.4. Do vydání rozhodnutí se žadatel řídí Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (verze 1.2, platnost 3. 5. 2018). V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci, se příjemce vždy řídí vždy aktuální verzí výše uvedených pravidel. http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-do...). 
     
Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.5.2018), Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost od 3.5.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.
Časová způsobilost 1. 1. 2014 - 31.12. 2022  
Informace o křížovém
financování
Křížové financování není možné
     
Další detaily výzvy
Provádění změn výzvy  O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci neprodleně
informování prostřednictvím MS2014+. Změna výzvy je zároveň
zveřejněna na webových stránkách MAS:
Změna výzvy je provedena v souladu s obecnými pravidly IROP a s
interními postupy MAS. 
Příjmy projektu Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy). 
Způsob hodnocení projektů Postup hodnocení žádostí o podporu je popsán v Interních postupech MAS Krajina srdce, platných ke dni vyhlášení výzvy (verze 5, platnost 3.4.2018)
Kritéria pro hodnocení projektů Kritéria pro hodnocení jsou uvedena v příloze 1 a 2.
Další specifika výzvy Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu, ostatní projekty, které získaly potřebný počet bodů, ale již jsou nad rámec alokace výzvy, můžou být zařazeny na seznam náhradních projektů.
Postup při rovnosti bodů – projekty se stejným počtem bodů jsou řazeny podle data a času podání žádosti do MS2014+.                                                           
Výzva zohledňuje výši podílu stavebních prací nad 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.
Forma a způsob podání žádosti o podporu Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
Kontakty pro poskytování informací Kontaktní údaje na pracovníky MAS: Tel.: 775 317 559 - Zdeněk Černý;              775 317 801 - Monika Havlová, email: maskrajinasrdce@seznam.cz
Seznam příloh výzvy 1 Kritéria FN a P
2 Kritéria pro věcné hodnocení
   
   

 

Aktuální informace k IROP jsou k nalezení zde.

Obecná a specifická pravidla a výzvy pro integrované projekty CLLD

Pro všechny projekty v rámci IROP platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.

Specifická pravidla pro výzvu č. 68 IROP zde.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.-vyzva-irop-mas-krajina-srdce-opatreni-9-modernizace-vybaveni-a-rekonstrukce-skol.xlsx 72.6 Kb
1.-vyzva-irop-mas-krajina-srdce-opatreni-irop-modernizace-vybaveni-a-rekonstrukce-skol-final.pdf 1125.3 Kb
hodnoceni-fn-a-p-1.vyzva-mas-krajina-srdce-irop.docx 70.7 Kb
hodnoceni-vh-1.-vyzva-mas-krajina-srdce-irop.docx 56 Kb
interni-postupy-mas-krajina-srdce-verze-5-0.docx 241.1 Kb
vyhlaska-mmr-398-2009-bezbarierovost.pdf 252.4 Kb
irop-9-zs-prezent-seminar-pro-zadatele-zprac.pdf 2409.2 Kb
pv-zapis-20.5.2019.pdf 1767.2 Kb
vk-zapis-9.5.2019.pdf 957.9 Kb