Operační program Zaměstnanost

6. Výzva OPZ/2019 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

Místní akční skupina Krajina srdce, z. s., IČ: 26663503 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

Identikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

968/03_16_047/CLLD_16_01_153

 

Název výzvy MAS

6. výzva MAS Krajina srdce - Poskytování sociálních služeb a poradenství

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 4. 2019, 4:00 hodin

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 4. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 4. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 5. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
6.-vyzva-mas-krajina-srdce-opz-2019-poskytovani-socialnich-sluzeb.pdf 1292.5 Kb
priloha-c.-1-hodnoceni-a-vyber-projektu-opz-soc-sluz.docx 124.5 Kb
priloha-c.-2-eticky-kodex-opz362238935.docx 88.7 Kb
priloha-c.-3-stanovy-mas-krajina-srdce-0259764420.pdf 487.4 Kb
priloha-c.-4-jednaci-a-volebni-rad-0797280585.pdf 230.8 Kb
priloha-c.-5-vyrovnavaci-platba-jh991916514.doc 315.4 Kb
priloha-c.-6-udaje-o-socialni-sluzbe420156993.xlsx 72.1 Kb
priloha-c.-7-pomucka-k-vyplneni-prilohy-c.-6-jh593376508.doc 245.2 Kb
priloha-c.-8-prehled-cerpani-vyrovnavaci-platby573374346.xlsx 28.2 Kb
priloha-c.-9-popis-podporovanych-aktivit718418776.docx 239.4 Kb
priloha-c.-10-podporovane-cilove-skupiny.docx 47.8 Kb
mas-ks-seminar-opz-soc-sluzby-2019-prezent-6.pdf 739.9 Kb
opz-6.-vyzva-zapis-prezencni-listina-eticke-kodexy.pdf 7013.5 Kb
zapis-vk-opz.pdf 960.4 Kb
pozvanka-na-seminar451158765.docx 86.6 Kb
zapis-z-jednani-rozh.organu-prez.list..pdf 458.8 Kb
zapis-z-jednani-vyber.org..pdf 260.8 Kb
priloha-c.2-hodnotici-tab.vh-mikroreg.voticko.pdf 775.3 Kb
fnap-borotin-final.pdf 678.2 Kb
prezencni-listina-seminar.pdf 260.2 Kb
fnap-mikro-voticko-sken.pdf 666.4 Kb