Program rozvoje venkova

2. Výzva PRV/2018

Výzva II./2018 PRV MAS Krajina srdce, z.s. UKONČENA!

UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA CHYBU V PREFERENČNÍM KRITÉRIU "FINANČNÍ NÁROČNOST PROJEKTU"! Body v tomto případě budou přiděleny dle VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE!

Termíny II. Výzvy:

  • Vyhlášení výzvy: 29.6.2018
  • Příjem ŽoD na MAS od do: 16.7. - 30.7.2018
  • Registrace ŽoD na RO SZIF: 31.8.2018

Vyhlášené Fiche:

  • Fiche 1 Zemědělské podnikání (alokace 606 147,-)

Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Podpora:

50%

  • Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit (alokace 1 500 000,-)

Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Podpora:

35, 45, 50 %

  • Fiche 3 lesní infrastruktura (alokace 10 000 000,-)

Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Podpora:

90 %

  • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (alokace 4 035 619,-)

Oblasti podpory:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb);

Podpora:

25, 35, 45 % (dle velikosti podniku)

  • Fiche 6 Lesní relax (alokace 812 000,-)

Oblasti podpory:

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Podpora:

100 %

 

Žádost o dotaci je nutné vygenerovat z vlastního účtu zřízeného na Portálu Farmáře! (Návod pro zřízení účtu a stažení ŽoD je ke stažení níže v souborech)

Je nutné splnit minimální počet bodů preferenčních kritérií - k nahlednutí ve Fichích, dále jsou součástí formuláře ŽoD.

Veškeré podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1.

 

Další potřebné dokumenty:

Odkaz na pravidla Publicity:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Odkaz na posuzování Finančního zdraví:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi#

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

 

UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA NEGARANTOVANOU DOBU PROVOZU PORTÁLU FARMÁŘE (o víkendech a pracovních dnech od 18-8hod)!!! V tuto dobu nemusí být PF plně fukční!

 

V případě nejasností nás kontaktujte na maskrajinasrdce@seznam.cz.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-ii.-prv-2018.pdf 1521.8 Kb
pravidla-19.2.1-2018822490098.pdf 2023.3 Kb
fiche-1-zemedelske-podnikani647040570.pdf 1381 Kb
fiche-2-zpracovani-zemedelskych-komodit260844748.pdf 1387.9 Kb
fiche-3-lesni-infrastruktura757085340.pdf 1381.6 Kb
fiche-4-nezemedelske-podnikani878613647.pdf 1387.7 Kb
fiche-6-lesni-relax896801660.pdf 1383.4 Kb
interni-postupy-prv-vyzva-ii..docx 131.7 Kb
mapa-mas-krajina-srdce995367320.png 888.6 Kb
informace-pro-zadatele-o-pristup-do-portalu-farmare-szif-eagri150606709.pdf 503.5 Kb
instrukce-pro-vyplneni-prilohy-c.5-prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-msp951303414.pdf 924.9 Kb
mas-vyzva-1-zadost-o-pristup-do-portalu-farmare411046155.pdf 64.4 Kb
postup-pro-vygenerovani-formulare-zod-predani-na-mas-a-naslednou-registraci-na-ro-szif-aktualizovano-10.4.2018.pdf 1564.5 Kb
priloha-c.5-prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-msp.pdf 181.2 Kb
prohlaseni-o-podpore-projektu-mistnimi-subjekty-obec997617905.docx 13.8 Kb
prohlaseni-o-podpore-projektu-mistnimi-subjekty-obyvatele824732434.docx 12 Kb
prohlaseni-o-podpore-projektu-mistnimi-subjekty-organizace306438386.docx 11.1 Kb
prilohy-k-zod-vsechny-fiche-.xlsx 15.9 Kb
soulad-se-specifickymi-cili-sclld503746802.docx 11.3 Kb
stanovisko-mzp-k-poskytnuti-dotace-z-programu-rozvoje-venkova-f1-budovani-pastevnich-arealu.docx 14.2 Kb
stanovisko-mzp-k-poskytnuti-dotace-z-programu-rozvoje-venkova-f1-chov-vodni-drubeze.docx 17.3 Kb
stanovisko-mzp-k-poskytnuti-dotace-z-programu-rozvoje-venkova-f3-vystavba-a-rekonstrukce-lesnich-cest-vcetne-souvisejicich-objektu.docx 20.4 Kb
strategicke-cile-specificke-cile-a-opatreni-sclld-mas-krajina-srdce.docx 77.7 Kb
vyjadreni-ustavu-pro-hospodarskou-upravu-lesu-k-projektu-vystavby-nebo-rekonstrukce-lesni-cesty773829941.docx 13.1 Kb
seznam-prijatych-projektu-prv-ii.-vyzva.pdf 813.4 Kb
zapis-pv.pdf 722.3 Kb
zapis-vk.pdf 1703.4 Kb
zapis-ze-zasedani-pv-vyzva-iii.-prv.pdf 865.3 Kb
zapis-ze-zasedani-vk-vyzva-3-2019-prv.pdf 897.1 Kb
partnerska-smlouva.docx 14.3 Kb
pruzkum-cenovych-nabidek-vzor.docx 14 Kb