Program rozvoje venkova

3. Výzva PRV/2019

Výzva III./2019 PRV MAS Krajina srdce, z.s. UKONČENA!

Termíny Výzvy

Vyhlášení Výzvy: 3.1.2019

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 31.1.2019 - 28.2.2019

Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 26.4.2019

 

Pro vyplnění a registraci Žádosti o dotaci a příloh je NUTNÉ mít zřízený účet na Portálu farmáře! Pokyny pro zřízení účtu naleznete níže v souborech (Informace k přístupu do Portálu farmáře).

Fiche a text Výzvy III./2018 naleznete níže v souborech ke stažení. Pro splění podmínek pro poskytnutí dotace je nutné mimo jiné dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů naplněním Preferenčních kritérií, která jsou součástí Fiche.

Výzva je vyhlášena na tyto Fiche:

 • Fiche 2 Zpracování zeměděkských komodit (článek 17,1b) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 3 Lesní infrastruktura (článek 17,1c) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (článek 19,1b) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 6 Lesní relax (článek 25 Pravidel 19.2.1)

 

Veškeré podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1

 

Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit

 • Podpora:

V případě zpracování zemědělských produktů kdy výstupem je produkt NEspadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU je dotace pro střední podniky 35% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 45% pro mikro a malé podniky. V případě, kdy výstupem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU činí dotace 50%.

 • Definice žadatele:

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.

 • Oblasti podpory:

Hmotné a nehmotné investice , které se týkají zpracování zemědělksých produktů a jejich uvádění na trh - investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou také investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním na trh (včetně investic do marketingu) a investic do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 

Fiche 3 Lesní infrastruktura

 • Podpora:

90%

 • Definice žadatele:

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo výpujčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, VŠ se školním lesním podnikem, SŠ nebo učiliště se školním polesím, obcemi, právnické osoby zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa dle lesního zákona).

 • Oblasti podpory:

Dotaci lze poskytnout na výstavbu lesních cest 1L a 2L a rekonstrukci lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky), nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.), projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, nákup pozemku.

 

Fiche 4 Nezemědělské podnikání

 • Podpora:

25% pro velké podniky, 35% pro střední podniky, 45% pro malé podniky

 • Definice žadatele:

Podnikatelské subjekty (FO a PO). Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

(Zpracovatelský průmysl s vyjímkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, dále s vyjímkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva)

(Stavebnictví s vyjímkou skupiny 41.1 Developerská činnost)

(Velkoobchod a maloobchod; orpavy a údržba motorových vozidel s vyjjímkou oddílu 46 a skupiny 47.3. Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovanýchc prodejnách)

(Ubytování, stravování a pohostinství)

(Informační a komunikační činnosti s vyjímkou oddílů 60 a 61)

(Profesní, vědecké a technické činnosti s vyjímkou oddílu 70)

N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s vyjímkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), 

N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící činnosti)

P 85.59 (Ostatní vzdělání j. n.)

R 93  (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost)

S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

Přílohy předkládáné při podání ŽoD na MAS

 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání ŽoD na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný odpovídající právní akt stavebního úřadu
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace)
 • Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno. (formulář lze stáhnout na PF)
 • Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti
 • V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS
 • Přílohy stanovené MAS (nepovinné) - dle Fichí:

Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

Fiche 3 Lesní infrastruktura - Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

Fiche 4 Nezemědělské podnikání - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

Fiche 6 Lesní relax - Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

 

Přílohy předkládáné po zaregistrování ŽoD na RO SZIF

 • Dokumentace k výběrovému řízení
 • Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci

 

Přílohy předkládáné při podpisu Dohody

 • Potvrezní finančního úřadu o bezdlužnosti
 • Čestné prohlášení k de minimis (předkládají žadatelé, kteří žádají o podporu v tomto režimu - Fiche 4, nebo musí spadat do určité kategorie podniku)

 

Přílohy předkládáné při podání Žádosti o platbu

 • Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu
 • Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjmce, na který bude dotace poskytnuta
 • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu
 • Doklad o uhrazení závazku dodavateli
 • V případě nákupu strojů a technologií nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH doklad o posouzení shody - ES prohlášení o shodě, technický průkaz nebo technické osvědčení
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační souhlas se změnou užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu, nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá sřízení stavebního úřadu a v průběhu realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení  stavby ověřená stavebním úřadem
 • Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace (je součástí formuláře Žádosti o platbu)
 • Potvrzení finančního přadu o bezdlužnosti
 • Cenový marketing v případě, že je požadován, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem
 • Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky k projektu
 • V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace, soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet rozdělený dle kódů výdajů
 • Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla v odpovídající kvalitě
 • Kupní smlouva  v případě nákupu nemovitosti, ne starší než datum podání ŽoD na MAS
 • Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

 

Přílohy předkládáné po proplacení projektu

 • Monitorovací zpráva (každoročně do 31.7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel)
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-iii.-prv-2019.pdf 1425.6 Kb
pravidla-19.2.1-podpora-provadeni-operaci-v-ramci-strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje.pdf 2037.9 Kb
fiche-2-zpracovani-zemedelskych-komodit348567120.pdf 1373.1 Kb
fiche-3-lesni-infrastruktura921202544.pdf 1368.7 Kb
fiche-4-nezemedelske-podnikani304948944.pdf 1373.7 Kb
fiche-6-lesni-relax789049175.pdf 1369.2 Kb
interni-postupy-prv-vyzva-iii.pdf 1233.9 Kb
pocet-obyvatel-2018.pdf 470.3 Kb
cestne-prohlaseni-de-minimis.pdf 93.9 Kb
informace-k-pristupu-do-portalu-farmare.pdf.pdf 503.5 Kb
metodika-vypoctu-financniho-zdravi.pdf 864.6 Kb
podani-zadosti-o-platbu-prv-2014-2020-operace-19.2.1-dle-pravidel-pro-r.-2016-2017.pdf 2407.7 Kb
podrobny-postup-pro-vygenerova-ni-a-zasla-ni-z-a-dosti-o-dotaci-s-pr-i-lohami-pr-es-porta-l-farma-r-e.pdf 1535.6 Kb
postup-pro-doplneni-zod-pres-portal-farmare-v-operaci-19.2.1.pdf 2503.7 Kb
postup-pro-vygenerovani-formulare-zod-predani-na-mas-a-naslednou-registraci-na-ro-szif-aktualizovano-10.4.2018-0.pdf 1564.5 Kb
prirucka-pro-publicitu-verze-4.pdf 1043.8 Kb
prirucka-pro-zadavani-zakazek-prv-6.-kolo-verze-4-na-web.pdf 636.1 Kb
prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-mikropodniku-malych-ci-strednich-podniku-opr.pdf 170.3 Kb
pruzkum-cenovych-nabidek-vzor302150982.docx 14 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-aktualizovaneho-formulare-zadosti-o-dotaci-a-priloh-k-vyberovym-zadavacim-rizenim-pres-portal-farmare.pdf 1951 Kb
zjednoduseny-postup-pro-podani-hlaseni-o-zmenach-pres-portal-farmare.pdf 1190 Kb
pozvanka-na-seminar-3.-vyzva-prv.docx 248.5 Kb
prezentace-ze-seminare-pro-zadatele-o-dotaci.pdf 686.2 Kb
seznam-prijatych-projektu-prv-iii.-vyzva.docx 11.7 Kb
vyberova-komise-zapis-podepsany.pdf 1719.5 Kb
zapis-programovy-vybor-podepsany.pdf 1379.3 Kb