Program rozvoje venkova

5. Výzva PRV/2019

5. Výzva MAS Krajina srdce Programu rozvoje venkova byla ukončena!

Důležité temíny Výzvy:

Vyhlášení Výzvy: 12. 6. 2019

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 24. 6. 2019 - 12. 7. 2019

Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 30. 8. 2019

 

Pro vyplnění a registraci Žádosti o dotaci a příloh je NUTNÉ mít zřízený účet na Portálu farmáře! Pokyny pro zřízení účtu naleznete níže v souborech (Informace k přístupu do Portálu farmáře). 

UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA NEGARANTOVANOU DOBU PROVOZU PORTÁLU FARMÁŘE (o víkendech a pracovních dnech od 18-8hod)!!! V tuto dobu nemusí být PF plně fukční!

Fiche a text Výzvy V./2019 naleznete níže v souborech ke stažení. Pro splění podmínek pro poskytnutí dotace je nutné mimo jiné dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů naplněním Preferenčních kritérií, která jsou součástí Fiche.

Výzva byla vyhlášena na tyto Fiche:

 • Fiche 1 Zemědělské podnikání (článek 17,1a) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit (článek 17,1b) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 3 Lesní infrastruktura (článek 17,1c) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (článek 19,1b) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 6 Lesní relax (článek 25 Pravidel 19.2.1)

 

Veškeré podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1

Fiche 1 - Zemědělské podnikání
 • Podpora:

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ANC oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 Nařízení PRV.

 • ​Oprávnění žadatelé: 

Zemědělský podnikatel.

 • Oblasti podpory: 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

 

Fiche 2 - Zpracování zemědělských komodit
 • Podpora:

V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, činí výše dotace pro střední podniky 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a pro mikro a malé podniky 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 44 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a uvádění zemědělských produktů na trh činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení PRV.

 • Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace, případně je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.

 • Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 

Fiche 3 - Lesní infrastruktura
 • Podpora:

Výše podpory je 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 40 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

 • Oprávnění žadatelé:

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Žadatelem nemůže být:

 • sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • státní podniky a státní fondy.

 

 • Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

 

Fiche 4 - Nezemědělské podnikání
 • Podpora:

Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:

 • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
 • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel.
Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:
1) Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014.
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

 • Oprávnění žadatelé:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

 • Oblasti podpory:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

(Zpracovatelský průmysl s vyjímkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, dále s vyjímkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva)

(Stavebnictví s vyjímkou skupiny 41.1 Developerská činnost)

(Velkoobchod a maloobchod; orpavy a údržba motorových vozidel s vyjjímkou oddílu 46 a skupiny 47.3. Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovanýchc prodejnách)

(Ubytování, stravování a pohostinství)

(Informační a komunikační činnosti s vyjímkou oddílů 60 a 61)

(Profesní, vědecké a technické činnosti s vyjímkou oddílu 70)

N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s vyjímkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), 

N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící činnosti)

P 85.59 (Ostatní vzdělání j. n.)

R 93  (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost)

S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

 

Fiche 6 - Lesní relax
 • Podpora:

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 Nařízení Komise č. 702/2014.

 • Oprávnění žadatelé:

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

 • Oblasti podpory:

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

 

Přílohy předkládáné při podání ŽoD na MAS

 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání ŽoD na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný odpovídající právní akt stavebního úřadu
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace)
 • Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno. (formulář lze stáhnout na PF)
 • Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti
 • V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS

 

Přílohy stanovené MAS (nepovinné) - dle Fichí:

Fiche 1 Zemědělské podniknání - Výpis LPIS

Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

Fiche 3 Lesní infrastruktura - Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

Fiche 4 Nezemědělské podnikání - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

Fiche 6 Lesní relax - Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

 

Přílohy předkládáné po zaregistrování ŽoD na RO SZIF

 • Dokumentace k výběrovému řízení
 • Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci

 

Přílohy předkládáné při podpisu Dohody

 • Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
 • Čestné prohlášení k de minimis (předkládají žadatelé, kteří žádají o podporu v tomto režimu - Fiche 4, nebo musí spadat do určité kategorie podniku)

 

Přílohy předkládáné při podání Žádosti o platbu

 • Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu
 • Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjmce, na který bude dotace poskytnuta
 • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu
 • Doklad o uhrazení závazku dodavateli
 • V případě nákupu strojů a technologií nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH doklad o posouzení shody - ES prohlášení o shodě, technický průkaz nebo technické osvědčení
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační souhlas se změnou užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu, nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá sřízení stavebního úřadu a v průběhu realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení  stavby ověřená stavebním úřadem
 • Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace (je součástí formuláře Žádosti o platbu)
 • Potvrzení finančního přadu o bezdlužnosti
 • Cenový marketing v případě, že je požadován, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem
 • Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky k projektu
 • V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace, soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet rozdělený dle kódů výdajů
 • Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla v odpovídající kvalitě
 • Kupní smlouva  v případě nákupu nemovitosti, ne starší než datum podání ŽoD na MAS
 • Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

 

Přílohy předkládáné po proplacení projektu

 • Monitorovací zpráva (každoročně do 31.7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel)
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-v.-prv-2019.pdf 1501.6 Kb
pravidla-19.2.1-podpora-provadeni-operaci-v-ramci-strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje360514700.pdf 2186.5 Kb
fiche-1-zemedelske-podnikani-preferencni-kriteria-.pdf 1413.5 Kb
fiche-2-zpracovani-zemedelskych-komodit-preferencni-kriteria-.pdf 1420.3 Kb
fiche-3-lesni-infrastruktura-preferencni-kriteria-.pdf 1415.9 Kb
fiche-4-nezemedelske-podnikani-preferencni-kriteria-.pdf 1420.9 Kb
fiche-6-lesni-relax-preferencni-kriteria-.pdf 1416.4 Kb
informace-pro-zadatele-o-pristup-do-portalu-farmare-szif-eagri263521086.pdf 313.8 Kb
interni-postupy-prv-vyzva-v.pdf 1233.9 Kb
pocet-obyvatel-obci-na-uzemi-mas-krajina-srdce-1.1.2019.docx 16.8 Kb
strategicke-cile-specificke-cile-a-opatreni-0-1.docx 77.7 Kb
cestne-prohlaseni-de-minimis847375010.pdf 93.9 Kb
metodika-vypoctu-financniho-zdravi-7.kolo-prv.pdf 864.6 Kb
mze-14111-prirucka-pro-publicitu-verze-4-0.pdf 1043.8 Kb
podani-zadosti-o-platbu-prv-2014-2020-operace-19.2.1-dle-pravidel-pro-r.-2018.pdf 2548.3 Kb
podrobny-postup-pro-vygenerovani-a-zaslani-zod-pres-pf.pdf 1535.6 Kb
podrobny-postup-pro-dolozeni-priloh-k-financnimu-zdravi-zadatele-prostrednictvim-portalu-farmare.pdf 2802.7 Kb
postup-pro-doplneni-zod-pres-portal-farmare-v-operaci-19.2.1894831002.pdf 2503.7 Kb
postup-pro-vygenerovani-formulare-zod-predani-na-mas-a-naslednou-registraci-na-ro-szif-aktualizovano-10.4.2018-1.pdf 1564.5 Kb
prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-mikropodniku-malych-ci-strednich-podniku.pdf 170.3 Kb
pruzkum-cenovych-nabidek-vzor526730301.docx 14 Kb
prirucka-pro-zadavani-verejnych-zakazek-verze-4.pdf 636.1 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-aktualizovaneho-formulare-zadosti-o-dotaci-a-priloh-k-vyberovym-zadavacim-rizenim-pres-portal-farmare-v-operaci-19.2.1.-0.pdf 1951 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-priloh-k-financnimu-zdravi-zadatele-prostrednictvim-portalu-farmare.pdf 1681.5 Kb
zjednoduseny-postup-pro-podani-hlaseni-o-zmenach-pres-portal-farmare286290900.pdf 1190 Kb
pozvanka-na-seminar-5.-vyzva-prv-final.docx 248.9 Kb
prezentace-prv.pdf 700.1 Kb
postup-pro-vygenerovani-formulare-zod-predani-na-mas-a-naslednou-registraci-na-ro-szif-aktualizovano-10.4.2018-2.pdf 1564.5 Kb
seznam-prijatych-projektu-na-web-prv-v.-vyzva.docx 12.5 Kb
strategicke-cile-specificke-cile-a-opatreni-0-1817970479.docx 77.7 Kb
zapis-vk-podepsany.pdf 1608.8 Kb
zapis-pv-per-rollam-podepsany.pdf 673.3 Kb
seznam-vybranych-a-nevybranych-projektu.docx 14.4 Kb