Program rozvoje venkova

8. Výzva PRV/2020

8. Výzva PRV/2020

Důležité termíny Výzvy:

Vyhlášení Výzvy: 20. 3. 2020

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 16. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 31. 8. 2020

 

Pro vyplnění a registraci Žádosti o dotaci a příloh je NUTNÉ mít zřízený účet na Portálu farmáře! Pokyny pro zřízení účtu naleznete níže v souborech (Informace k přístupu do Portálu farmáře). 

UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA NEGARANTOVANOU DOBU PROVOZU PORTÁLU FARMÁŘE (o víkendech a pracovních dnech od 18-8hod)!!! V tuto dobu nemusí být PF plně fukční!

Fiche a text Výzvy VIII./2020 naleznete níže v souborech ke stažení. Pro splnění podmínek pro poskytnutí dotace je nutné mimo jiné dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů naplněním Preferenčních kritérií, která jsou součástí Fiche.

Výzva byla vyhlášena na tyto Fiche:

 • Fiche 1 Zemědělské podnikání (článek 17,1a) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit (článek 17,1b) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (článek 19,1b) Pravidel 19.2.1)
 • Fiche 17 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: (článek 20 a, c,d,f Pravidel 19.2.1)

 

Veškeré podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1

Fiche 1 - Zemědělské podnikání

 • Podpora:

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ANC oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 Nařízení PRV.

 • ​Oprávnění žadatelé: 

Zemědělský podnikatel.

 • Oblasti podpory: 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

 

Fiche 2 - Zpracování zemědělských komodit

 • Podpora:

V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, činí výše dotace pro střední podniky 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a pro mikro a malé podniky 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 44 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a uvádění zemědělských produktů na trh činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení PRV.

 • Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace, případně je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.

 • Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 

 Fiche 4 - Nezemědělské podnikání

 • Podpora:

Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:

 • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
 • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel.
Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:
1) Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014.
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

 • Oprávnění žadatelé:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

 • Oblasti podpory:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

(Zpracovatelský průmysl s vyjímkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, dále s vyjímkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva)

(Stavebnictví s vyjímkou skupiny 41.1 Developerská činnost)

(Velkoobchod a maloobchod; orpavy a údržba motorových vozidel s vyjjímkou oddílu 46 a skupiny 47.3. Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovanýchc prodejnách)

(Ubytování, stravování a pohostinství)

(Informační a komunikační činnosti s vyjímkou oddílů 60 a 61)

(Profesní, vědecké a technické činnosti s vyjímkou oddílu 70)

N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s vyjímkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), 

N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící činnosti)

P 85.59 (Ostatní vzdělání j. n.)

R 93  (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost)

S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

 

 

 

 

 

Fiche 17 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 1. Veřejná prostranství v obcích
 • Podpora:

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu.

 • Oprávnění žadatelé:

Obec nebo svazek obcí.

 • Oblasti podpory:

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních prvků. Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.

 • Způsobilé výdaje:

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),

2) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)

3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% projektu

4) nákup nemovitosti

 • Kritéria přijatelnosti:

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje; C.

2) Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce; C

 

 • Další podmínky:

Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)); C.

2) Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno; C.

3) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků; D jinak K.

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby.

 • Seznam předkládaných příloh:

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz. Příloha 21); D jinak C. – dokládá se při Žádosti o dotaci na MAS.

 

Fiche 17 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 1. Hasičské zbrojnice
 • Podpora:

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele:

1) Režim nezakládající veřejnou podporu

2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis82

 • Oprávnění žadatelé:

Obec nebo svazek obcí.

 • Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

 

 • Způsobilé výdaje:

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) rekonstrukce/obnova83/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30% projektu

4) nákup nemovitosti

 • Kritéria přijatelnosti:

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje; C.

Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu); C.

 • Další podmínky společné pro oba režimy:

1)Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.

3) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů; K.

4) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.

 

 

 • Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu

 

1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)); C.

2) Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k provozování ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace slouží pouze k výkonu hasičské záchranné služby, není pronajímán a neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým činnostem); C.

 

 • Další podmínky platné pro režim de minimis

 

1) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.

 

 • Seznam předkládaných příloh:

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

2) Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

 

1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C

 

 

Fiche 17 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 1. Obchody pro obce
 • Podpora:

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

 

 • Oprávnění žadatelé:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.

 • Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky).

 • Způsobilé výdaje:

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod

3) pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) včetně technologií a dalšího vybavení

4) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu

5) nákup nemovitosti

 

 • Kritéria přijatelnosti:

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje; C.

 

 • Další podmínky:

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.

3) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.

4) Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je provozovatel vybrán za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek se zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek; D jinak C.

5) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů; K.

6) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.

 

 • Seznam předkládaných příloh:

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.,

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz. Příloha 21); D jinak C. – dokládá se při Žádosti o dotaci na MAS.

 

Fiche 17 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 1. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 • Podpora:

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis87.

 • Oprávnění žadatelé:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

 • Oblasti podpory:

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

 

 • Způsobilé výdaje:

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) rekonstrukce/obnova88/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven89

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven83

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu

4) nákup nemovitosti

 

 

 • Kritéria přijatelnosti:

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje; C.

2) V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů; C.

3) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace; C.

 

 • Další podmínky:

1) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

2) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.

3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.

5) V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám; D jinak C.

6) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů; K.

7) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.

 

 • Seznam předkládaných příloh:

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.,

 

 

Přílohy stanovené MAS (nepovinné) - dle Fichí:

Fiche 1 Zemědělské podnikání - Výpis LPIS

Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

Fiche 4 Nezemědělské podnikání - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

Fiche 17 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - MAS nevyžaduje                                                                                                                     další povinné přílohy

 

Přílohy předkládané po zaregistrování ŽoD na RO SZIF

 • Dokumentace k výběrovému řízení
 • Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci s výsledky VŘ

 

Přílohy předkládáné při podpisu Dohody

 • Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
 • Čestné prohlášení k de minimis (předkládají žadatelé, kteří žádají o podporu v tomto režimu - Fiche 4, nebo musí spadat do určité kategorie podniku)

 

Přílohy předkládáné při podání Žádosti o platbu

 • Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu
 • Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude dotace poskytnuta
 • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu
 • Doklad o uhrazení závazku dodavateli
 • V případě nákupu strojů a technologií nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH doklad o posouzení shody - ES prohlášení o shodě, technický průkaz nebo technické osvědčení
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační souhlas se změnou užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu, nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení  stavby ověřená stavebním úřadem
 • Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace (je součástí formuláře Žádosti o platbu)
 • Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
 • Cenový marketing v případě, že je požadován, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem
 • Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky k projektu
 • V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace, soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet rozdělený dle kódů výdajů
 • Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla v odpovídající kvalitě
 • Kupní smlouva  v případě nákupu nemovitosti, ne starší než datum podání ŽoD na MAS
 • Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

 

Přílohy předkládáné po proplacení projektu

 • Monitorovací zpráva každoročně do 31.7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
8.vyzva-na-web370492439.pdf 1469.7 Kb
aktualizovana-prirucka-verze-5-cistopis.pdf 1467.8 Kb
cestne-prohlaseni-de-minimis847375010792859698.pdf 93.9 Kb
doplneni-zadosti-o-platbu-prv-2014-2020-operace-19-2-1-.pdf 528.6 Kb
fiche-1.pdf 1827.1 Kb
fiche-17.pdf 722.3 Kb
fiche-2.pdf 1833.8 Kb
fiche-4.pdf 1834.4 Kb
informace-pro-zadatele-o-pristup-do-portalu-farmare-szif-eag.pdf 304.6 Kb
interni-postupy-prv-vyzva-viii.pdf 1247.9 Kb
metodicka-prirucka-pro-hodnoceni-a-kontrolu-.pdf 1174.3 Kb
metodika-vypoctu-financniho-zdravi595392539.pdf 1062.2 Kb
nejcastejsi-dotazy-pro-opatreni-19-2-1.pdf 509.3 Kb
pocet-obyvatel-obci-mas-krajina-srdce-1.1.2020.docx 14.1 Kb
podani-zadosti-o-platbu-prv-2014-2020-operace-19-2-1-od-6.pdf 2587.9 Kb
podrobny-postup-pro-dolozeni-priloh-k-financnimu-zdravi-zada.pdf 2308.2 Kb
postup-pro-doplneni-zod-pres-portal-farmare-v-operaci-19-2-1.pdf 753.9 Kb
postup-pro-vygenerovani-formulare-zod-predani-na-mas-a-nasl.pdf 1943.9 Kb
pozvanka-na-seminar-8.-vyzva-prv-.pdf 1006.7 Kb
prace-s-prurezovymi-prilohami-v-operaci-19-2-1.pdf 759.3 Kb
pravidla-19-2-1-podpora-provadeni-operaci-v-ramci-strategie.pdf 2283.4 Kb
prezentace-na-seminar.pdf 1696.1 Kb
prijate-projekty-na-web-1..pdf 844.1 Kb
prirucka-pro-zadavani-verejnych-zakazek-programu-rozvoje-ven.pdf 914.4 Kb
prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-mikropodniku-malych-ci-strednich-podniku-opr194130641.pdf 170.3 Kb
pruzkum-cenovych-nabidek-vzor526730301630077093-2-.docx 27.5 Kb
pv2020-vyzva-8-2020-prv-1-z-12-8-2020-000327.pdf 1007.4 Kb
pv2020-vyzva-8-2020-prv-2-z-29-9-2020-000328.pdf 706.3 Kb
seznam-podporenych-zadatelu.pdf 987.9 Kb
seznam-vybranych-a-nevybranych-projetku274374610.pdf 851.4 Kb
strategicke-cile-specificke-cile-a-opatreni.pdf 1210.7 Kb
vk2020-vyzva-8-2020-prv-z-22-9-2020-000329.pdf 1365.9 Kb
vk2020-vyzva-8-2020-prv-z-3-8-2020-000326.pdf 1495.4 Kb
vk2020-vyzva-8-2020-prv-z-31-7-2020-000325.pdf 1359.1 Kb
vypocet-financniho-zdravi-9-kolo.xlsx 869.2 Kb
zadost-o-pristup-do-portalu-farmare-pdf.pdf 257.1 Kb
zasilani-emailovych-zprav-k-dokumentum-odesilanym-ze-szif-pr.pdf 1017.2 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-aktualizovaneho-formulare-z-1-.pdf 593.5 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-aktualizovaneho-formulare-z.pdf 593.5 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-aktualizovaneho-formulare-z468782537.pdf 593.5 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-priloh-k-financnimu-zdravi-.pdf 1020.6 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-prohlaseni-o-kategorii-podn.pdf 893.6 Kb