Program rozvoje venkova

9. Výzva PRV/2021

 

Důležité termíny Výzvy:

Vyhlášení Výzvy: 1. 5. 2021

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 16. 6. 2021 - 30. 6. 2021

Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 31. 8. 2021

 

Pro vyplnění a registraci Žádosti o dotaci a příloh je NUTNÉ mít zřízený účet na Portálu farmáře! Pokyny pro zřízení účtu naleznete níže v souborech (Informace k přístupu do Portálu farmáře). 

UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA NEGARANTOVANOU DOBU PROVOZU PORTÁLU FARMÁŘE (o víkendech a pracovních dnech od 18-8hod)!!! V tuto dobu nemusí být PF plně funkční!

Fiche a text Výzvy 9/2021 naleznete níže v souborech ke stažení. Pro splnění podmínek pro poskytnutí dotace je nutné mimo jiné dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů naplněním Preferenčních kritérií, která jsou součástí Fiche.

Výzva byla vyhlášena na tyto Fiche:

 • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (článek 19,1b) Pravidel 19.2.1)

 

Veškeré podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1

 

 Fiche 4 - Nezemědělské podnikání

 • Podpora:

Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:

 • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
 • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel.
Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:
1) Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014.
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

 • Oprávnění žadatelé:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

 • Oblasti podpory:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

(Zpracovatelský průmysl s vyjímkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, dále s vyjímkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva)

(Stavebnictví s vyjímkou skupiny 41.1 Developerská činnost)

(Velkoobchod a maloobchod; orpavy a údržba motorových vozidel s vyjjímkou oddílu 46 a skupiny 47.3. Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovanýchc prodejnách)

(Ubytování, stravování a pohostinství)

(Informační a komunikační činnosti s vyjímkou oddílů 60 a 61)

(Profesní, vědecké a technické činnosti s vyjímkou oddílu 70)

N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s vyjímkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), 

N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící činnosti)

P 85.59 (Ostatní vzdělání j. n.)

R 93  (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost)

S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

 • Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% projektu.

4) nákup nemovitosti

Přílohy stanovené MAS (nepovinné) - dle Fichí:

 • Fiche 4 Nezemědělské podnikání - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

 

Přílohy předkládané po zaregistrování ŽoD na RO SZIF

 • Dokumentace k výběrovému řízení
 • Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci s výsledky VŘ

 

Přílohy předkládané při podpisu Dohody

 • Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
 • Čestné prohlášení k de minimis (předkládají žadatelé, kteří žádají o podporu v tomto režimu - Fiche 4, nebo musí spadat do určité kategorie podniku)

   

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
9.-vyzva-prv-text-vyzvy450216515.docx 809.1 Kb
fiche-4-nezemedelske-podnikani872889509.pdf 1339.7 Kb
financi-zdravi.xls 793.6 Kb
interni-postupy-prv-vyzva-ix-vyzva-kopie.pdf 491.6 Kb
metodika-pro-vypocet-financniho-zdravi-2014.pdf 270.9 Kb
nejcastejsi-dotazy-pro-opatreni-19.2.1.pdf 498.1 Kb
pocet-obyvatel-k-1.1.2021.docx 34.2 Kb
postup-pro-doplneni-zod-pres-portal-farmare-v-operaci-19-2-1744411525.pdf 753.9 Kb
postup-pro-vygenerovani-formulare-zod-predani-na-mas-a-nasl924232892.pdf 1943.9 Kb
pozvanka-na-seminar-9.-vyzva-prv-final-kopie483688175.pdf 1016 Kb
pravidla-19-2-1-cistopis.pdf 2284.6 Kb
prijate-projekty.pdf 807.2 Kb
priloha-c.-7-instinstrukce-pro-vyplneni-prilohy-c.-6-prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-msp.pdf 922.1 Kb
prirucka-pro-publicitu.pdf 1467.8 Kb
prirucka-pro-zadavani-zakazek-prv.pdf 914.4 Kb
prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-mikropodniku-malych-ci-strednich-podniku-opr-1-.pdf 183.9 Kb
pruzkum-cenovych-nabidek-vzor526730301630077093-2-1-.docx 48.2 Kb
seznam-vybranych-a-nevybranych-projektu.pdf 828.6 Kb
zadost-o-pristup-do-portalu-farmare-pdf873262191.pdf 205.4 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-prohlaseni-o-kategorii-podn944154433.pdf 893.6 Kb