Projekty MAS
ikona článku

Péče o krajinu

Cílem projektu Péče o krajinu bylo nejen posílení znalostí důležitých pro ochranu naší krajiny, ale zejména navázání kontaktů a další spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v této oblasti na území MAS Krajina srdce působí.

Zaměření projektu: 

Cílem projektu Péče o krajinu bylo nejen posílení znalostí důležitých pro ochranu naší krajiny, ale zejména navázání kontaktů a další spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v této oblasti na území MAS Krajina srdce působí.

Snažili jsme se o prohloubení spolupráce a mezi místní akční skupinou, zainteresovanými zemědělskými podniky, drobnými zemědělci, lesními hospodáři, obcemi, úředníky státními správy, dobrovolnými organizacemi a všemi, kterých se krajina týká.

Prvním krokem bylo vytvoření brožury s ukázkami již realizovaných projektů péče o krajinu – příklady dobré praxe z oblasti všech 3 MAS. Každý z partnerů projektu připravil příklady dobré praxe péče o krajinu ze svého území včetně podrobných informací. Následně proběhl zúžený výběr z těchto shromážděných podnětů a ty byly graficky zpracovávány pro tisk publikace. U každého projektu byly mimo popisu realizace uvedeny celkové náklady projektu a výše dotace, zdroj financování a hlavně konkrétní přínos pro krajinu. Publikace obsahovala na 20 ukázek projektů z oblastí pozemkových úprav, revitalizací rybníků, výsadeb liniové zeleně, naučných stezek i cyklotras. Byla jakousi pozvánkou do projektu Péče o krajinu – v papírové podobě byla rozesílána společně s pozvánkou na 1. seminář vytipovaným účastníkům, zbylým subjektům pak elektronicky ve formě pdf. Některé kusy byly rozesílány i během trvání projektu zájemcům, kteří se o našich aktivitách dozvěděli později, zprostředkovaně.

Následovala série seminářů, na kterých účastníci získali základní přehled a znalosti v problematice ochrany krajiny a procesů s tím souvisejících. V průběhu roku ubývalo přednášek a důraz byl kladen na hledání témat a možností dalších projektů.

Financování projektu:

Partneři projektu:

MAS NAD ORLICÍ

MAS LEADER - Loucko

Termín realizace:

2009-2010

Další podrobnosti:

 
Péče o krajinu